فلسفه یوگا به شش نوع تقسیم شده :


۱- جنانا یوگا : یوگای خرد و هوش توسعه یافته . روشی برای رسیدن به احدیت و تمرکز شدید ذهنی و آرامش مطلق و هماهنگی احساسات و خواسته ها از طریق مطالعه و علم و دانش و تحقیق و پژوهش است.


۲- کارما یوگا : یوگای کار و خدمت برای مردم در جهت و به نیت رضایت خداوند است.


۳- بکتی یوگا : عبادت. قدم در جهت فرامین الهی.


۴- مانترا یوگا : ذکر گفتن و خواندن اوراد و دعاها.


۵- راجا یوگا : کنترل افکار و تسلط بر ذهن از طریق کنترل فکر و ذهن .


۶- هاتا یوگا : کنترل عضلات بدنی و پرورش اعضای مختلف بدن و تسلط کامل بر جسم آدمی.ها به معنی خورشید. تا به معنی ماه. هاتایوگا به معنای اتحاد و یکی شدن خورشید و ماه. سمبل و نشانه ای است که به معنی پیوست نیروهای مثبت ( خورشید ) و نیروهای منفی ( ماه ) بدن به یکدیگر است.


 یوگا یک نیاز است . یک نیاز با ارزش برای مردم عصر حاضر
سوامی ساتیاناندا


شما را به آگاهی مطلق می سپارم.