اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری 

از اضطراب هایت ریشه nام بگیری 

و ازترسها یت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود
 
اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی ، 

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی … 

اگر از آنها حد گرفتی 

و حد آن مبهم شد ، 

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفع ابهام کنی …
 
اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی ، 

مزاحم احساس کردی ،
 
اندیشه ات را به جز صحیح ببر
 
تا ناخالصی های ذهنت را ببرد 

و ذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد ! 

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده 

تا بنا به قضیه ی فشار
 
روح تو نیز به شادی مطلق برسد ! 

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی 

می توان آنرا به ناپییوستگی رفع شدنی برطرف کنی !

برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت 

را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی ! 

میتوان از شادی و امید زندگی 

دنباله ای بسازی که

حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد ! 

و اگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی
 
نادرستی آن شک ها را با برهان خلف نقص کن … 

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر

و بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد ! 

از روحت انتگرال بگیر
 
و بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که 

بالاترین کران آن

خدا 

باشد !

خــــــــــــــدا!
‍